Pszczółki
Krasnoludki
owl2
zając

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze

tel: 506 303 909, 502 649 966

RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu jest pan Piotr Glen

 

Polityka Prywatności

( informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych)

 

Kto jest administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności dydaktyczno – wychowawczej Placówki  jest:

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Ul. Oficerska 2

05-131 Zegrze

e-mail: przedszkole.zegrze@gmail.com

( dalej „ My lub Administrator”) reprezentowany przez Dyrektora

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.

Możliwy jest też kontakt  z wyznaczona przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Skąd mamy Pana/Pani dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością opiekuńczą , wychowawcza i kształcącą, , czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź tez za zgodą.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

 •  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa a dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej
 • Oraz aktów wykonawczych ww. ustaw

Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty ora rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji

Jeśli się pan/Pani na to zgodzi, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze stron www:
 • Udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora
 • Umożliwienie łatwiejszego kontaktu

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ja Pan/ Pani wyraził.

Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/ Pan przesłać  na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z wyżej wymienionych przepisów prawa.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń  uczestnictwa w organizowanych przez nas  wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on

od  jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

- prawo dostępu przysługujące osobie, której  dane dotyczą

- prawo sprostowania danych

- prawo do ograniczenia przetwarzania

- obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych

 Ma Pan/ Pani prawo wnieść skargę dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018r.  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pan/ Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą być przekazane:

 • Podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • Osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązania do zachowania tajemnicy danych osobowych
 • Podmiotom  świadczącym  usługi

- doręczenia korespondencji

- świadczenia usług archiwizacyjnych

- obsługi hostingowej

- obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane przez czas określony w stosownych przepisach prawa, następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń - będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany do archiwizacji

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.