Pszczółki
Krasnoludki
owl2
zając

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze

tel: 506 303 909, 502 649 966

UWAGA RODZICE !!!

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH dot. stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania w przedszkolu w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19

2b248c5116b2bc85c6eeaf0a265af23e-0
2b248c5116b2bc85c6eeaf0a265af23e-1

PROCEDURA DOTYCZĄCA POBYTU DZIECKA

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W ZEGRZU

 W CZASIE PANDEMII COVID -19

I. Cel procedury

Celem  procedury jest  ustalenie  zasad  postępowania  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa i  higieny dzieci objętych opieką placówki  oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa  COVID-19 na terenie Samorządowego Przedszkola w Zegrzu zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej w związku z otwarciem przedszkoli.

II. Zakres procedury

Procedura dotyczy wszystkich pracowników Samorządowego Przedszkola w Zegrzu oraz rodziców, którzy zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszej procedury.

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkolu

1. Dzieci do przedszkola przyjmowane są po złożeniu podpisanego przez rodzica oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami dotyczącymi pobytu dziecka w przedszkolu w czasie pandemii COVID -19.

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.

3. Rodzice/ opiekunowie  wchodzą  do  przedszkola  wyłącznie  do  przestrzeni   wspólnej  

(szatni)  -  2 rodziców i dwoje dzieci. Pozostali rodzice oczekują na swoją kolej przed przedszkolem z zachowaniem dystansu.

4, Każdy rodzic przestrzega wszelkich środków ostrożności tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu).

5. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

6. Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

8. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek, itp. 

9. Dzieci z przestrzeni wspólnej (szatni) odbierane są od rodziców przez pracownika przedszkola i odprowadzane do oddziału. W przypadku odbioru dziecka z przedszkola, pracownik przedszkola odprowadza dziecko do przestrzeni wspólnej (szatni) i oddaje rodzicowi.

10. Na terenie oddziału przedszkolnego nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.

11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do przedszkola oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie.

IV. Procedura organizacji opieki w oddziale przedszkolnym

1. Po wejściu do przedszkola każde dziecko zobowiązane jest umyć ręce wodą z mydłem jak również  przed  i po jedzeniu,  po  powrocie  ze  świeżego  powietrza  oraz  po  skorzystaniu z  toalety.

2. Po przyjściu dziecka do oddziału przedszkolnego należy zmierzyć temperaturę oraz odnotować jej wysokość w specjalnej karcie temperatur.

3. W grupie może być maksymalnie 25 dzieci.

4. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy w miarę możliwości będą przyporządkowani ci sami opiekunowie.

5. Z sali  zabaw  zostają  usunięte  pluszowe  zabawki, wszelkie przedmioty trudne w  codziennej dezynfekcji.

6.  Salę zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

7. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

8. Należy dokumentować wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników  itd. Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.

9.. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

10. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia np. do przeprowadzenia zbiegów higienicznych u dziecka – adekwatne do aktualnej sytuacji).

V. Procedura przebywania na placu zabaw.

1. Zabawy na dworze będą organizowane w różnych godzinach ze względu na to by nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup.

2. Na  plac  zabaw  mogą  być  zabrane  tylko te przedmioty które będą łatwe do dezynfekcji

 ( piłki, skakanki itp.).

3. Sprzęty na placu zabaw będzie codziennie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

4. Sprzęty, których nie można zdezynfekować zostaną zabezpieczone przed używaniem.

5. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjść poza teren przedszkola.

VI. Procedura przygotowania oraz podawania posiłków

1. Pracownicy kuchni stosują  się ścisłe do warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.

2. Na terenie kuchni i zmywalni zaleca się przebywanie tylko osób uprawnionych z zachowaniem maksymalnej odległości.

3. Pracownicy stosują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego - odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej , płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny osobistej pracowników, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz naczyń stołowych i sztućców.

5. Wielorazowe naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarko – wyważarce.

6. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z dziećmi.

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu przedszkola.

a). u dziecka przedszkolnego

1.  Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przyprowadzać dziecka do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

2. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować dziecko od grupy, powiadomić rodzica oraz miejscową stację sanitarno – epidemiologiczną.

3. W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie (sala oddziału I) służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym dziecko z  podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

4. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

5. W przypadku wystąpienia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy odizolować teren przedszkola, na którym przebywało dziecko oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.

b). u pracownika przedszkola

1. Do pracy w  przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby.

2. Jeżeli pracownicy  zauważą u siebie niepokojące objawy powinni nie przychodzić do pracy, powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie odsunąć od pracy oraz powiadomić stację sanitarno - epidemiologiczną

4. Teren, na którym przebywał pracownik przedszkola należy odizolować  oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.

c). zasady ogólne

1. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu z osobą podejrzaną o zakażenie.

2. Należy stosować się ściśle do wytycznych stacji sanitarno – epidemiologicznej.

3. Dyrektor powiadamia organ prowadzący o zagrożeniu epidemiologicznym w placówce.

4. Numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz rodziców dzieci przebywających w przedszkolu znajdują się w dziennikach zajęć, sekretariacie przedszkola oraz gabinecie dyrektora.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Za  wdrożenie procedury, zapoznanie z nią pracowników oraz nadzór nad jej stosowaniem odpowiada dyrektor przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z procedurą następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

3. Pracownicy przedszkola i rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury.

 

27dd96bd6f8e14ed852c0d6cf1ae98c6-0
27dd96bd6f8e14ed852c0d6cf1ae98c6-1
27dd96bd6f8e14ed852c0d6cf1ae98c6-2
27dd96bd6f8e14ed852c0d6cf1ae98c6-3
27dd96bd6f8e14ed852c0d6cf1ae98c6-4

Linki

 


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.