Pszczółki
Krasnoludki
owl2
zając

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu
ul. Oficerska 2
05-131 Zegrze

tel: 506 303 909, 502 649 966

Zasady rekrutacji

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 

Obraz1
jbjy
fvchfch

 

 

Samorządowe
Przedszkole w Zegrzu

ul. Oficerska 2, 05-131 Zegrze
NIP 5351891135 REGON 142540829

Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
z dnia 08.02.2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Zegrzu, na rok szkolny 2021/2022, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

  1. Katarzyna Zajączkowska
  2. Elżbieta Walaszek
  3. Monika Małkiewicz

§2

Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Katarzynę Zajączkowską.

§3

Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywa się
od dnia 8 marca do 22 marca w formie elektronicznej. 
Informacje dotyczące rekrutacji i sposobu logowania znajdują się na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock w zakładce edukacja
i oświata.
Strona rekrutacji dla rodziców: serock.formico.pl
 
 

Rekrutacja zaczyna się od składania kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rusza ona od 26.02-5.03.2021.

 

 

 

Zegrze, dnia ……………………………

DEKLARACJA

kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego* w roku szkolnym 2021/2022      w ……………………………………………………..

przez dziecko

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer PESEL dziecka

 

……………………………………………..                                                ………………………………………...

podpis matki/opiekuna prawnego                                                                     podpis ojca/ opiekuna prawnego

 

 

*Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni oporządzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.